กระทรวงการคลังลาวเปิดขายพันธบัตร 5 พันล้าน 28-30 มี.ค.นี้

กระทรวงการคลัง สปป.ลาว (MOFL) เปิดขายพันธบัตรของกระทรวงคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.8% และ 6.4% วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 28-30 มี.ค.นี้

นายสุลีวัด สุวันนะจูมคำ อธิบดีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ MOFL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายพันธบัตรและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือพันธบัตร ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบสกุลเงินบาทไทย วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ชุด ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย

ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ สำหรับพันธบัตรรัฐบาลชุดที่ 1 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.8% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 และพันธบัตรชุดที่ 2 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.4% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 ซึ่งกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนพันธบัตรชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน

“ประเทศไทยมีตลาดการเงินที่เข้มแข็งและเรามองว่าเป็นโอกาสของ MOFL ในการเสนอขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขันของ สปป.ลาว ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง หรือ Transit Hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโลกการค้าการลงทุนในอาเซียนไปสู่ตลาดประเทศจีน ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน ขยายตัวเพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาวในอีก 3 ปี ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 4-5%” นายสุลีวัด กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket