คลัง จับตาดอกเบี้ยขาขึ้น หวั่นกระทบต้นทุนกู้เงิน

คลัง สั่ง สบน. จับตาอัตราดอกเบี้ยตลาดการเงิน ทั้งในและนอกประเทศ หวั่นกระทบต้นทุนการกู้เงิน พร้อมเร่งผลักดันขยายฐานภาษี-เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาคงกลยุทธ์การกู้เงิน โดยให้มีการกระจายเครื่องมือการกู้เงินและยืดอายุเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อรองรับการกู้เงินที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการการคลังในอนาคต และรองรับความผันผวนและผลกระทบต่อ Yield ในประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้คงกรอบกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt Management Strategy : MTDS) สำหรับปีงบประมาณ 2565 – 2569 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การกู้เงิน และมอบหมายให้ สบน. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Yield Curve Shape สภาพคล่อง / ตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและให้นำเสนอทบทวน MTDS ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเกิดวิกฤติ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาต่อไป รวมทั้งเสนอให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการผลักดันให้มีการขยายฐานภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบผลการรายงานต้นทุนและความเสี่ยงหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำมาก มีสัดส่วนของหนี้ที่ยังไม่ได้ปิดความเสี่ยงร้อยละ 0.53 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำโดยหนี้สาธารณะคงค้างประมาณร้อยละ 83 เป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีต้นทุนการกู้ยืมเงินเฉลี่ยร้อยละ 2.36 ต่อปี และมีความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ต่ำ โดยมีอายุคงเหลือเฉลี่ยจนกว่าจะครบกำหนด (Average Time to Maturity) จำนวน 9 ปี 1 เดือน

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market