ผู้ถือหุ้น INTUCH โหวตอนุมัติจ่ายปันผลอีก 1.60 บาทต่อหุ้น

 

ผู้ถือหุ้น INTUCH โหวตอนุมัติจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 อีก 1.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 5,131 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล 21 เม.ย.นี้

วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมถึงอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.83 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 9,075 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,944 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 แล้ว

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ตั้งกรรมการใหม่แทน “ฐากร ปิยะพันธ์”

เครือไทย โฮลดิ้งส์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน “ฐากร ปิยะพันธ์” ที่ลาออกไปแล้ว มีผลตั้งแต่ 24 มี.ค.65 เป็นต้นไป

วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีมติสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรมการ ทดแทนนายฐากร ปิยะพันธ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยให้การแต่งตั้งมีผลวันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance